Choď na obsah Choď na menu
 


182
ZÁKON
zo 17. marca 2005
o vinohradníctve a vinárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky pestovania viniča
na registrovaných plochách (ďalej len „vinohradnícka
plocha“) nachádzajúcich sa vo vinohradníckych
oblastiach, ako aj podmienky výroby hroznového vína,
nakladania s ním a jeho uvádzania na trh v záujme zabezpečenia
zdravotnej neškodnosti1) a kvality hroznového
vína.
(2) Tento zákon ďalej ustanovuje
a) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
vinič pestujú na vinohradníckej ploche, sú vlastníkmi
alebo užívateľmi vinohradníckych plôch, dorábajú
hrozno, vrúble, podpníkové odrezky a viničové sadenice,
vyrábajú hroznový mušt, burčiak a hroznové
víno, nakladajú s ním alebo ho uvádzajú na trh,
b) výkon štátnej správy a štátneho odborného dozoru
nad vinohradníctvom a vinárstvom a vedenie vinohradníckej
a vinárskej evidencie.
(3) Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa
zdravotnej neškodnosti a vedenia evidencie hroznového
vína2) uvádzaného na trh nie sú týmto zákonom
dotknuté.
(4) Tento zákon sa nevzťahuje na hrozno určené
na priamu spotrebu, hroznovú šťavu, zahustenú hroznovú
šťavu a vínny ocot, ak tento zákon neustanovuje
inak.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Vinohradníctvo je súhrn činností zameraných na
pestovanie viniča, na pestovanie podpníkového viniča,
výrobu podpníkových odrezkov, vrúbľov, viničových sadeníc,
výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch,
ako aj na zber hrozna.
(2) Vinič je rastlina rodu Vitis určená na produkciu
hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál pre
tieto rastliny.
(3) Viničová sadenica je
a) neštepená časť zakoreneného výhonku alebo bylinného
výhonku určená na sadenie v neštepenom stave
alebo na použitie ako podpníky určené na výrobu
odrezkov,
b) časť viničového výhonku, bylinného výhonku alebo
výhonku spojená štepením, ktorých podzemná časť
je zakorenená.
(4) Podpníkový vinič je rastlina viniča, ktorej odrezky
sa používajú najmä na vrúbľovanie viniča a tvoria jej
dolnú časť.
(5) Odroda je skupina viniča v rámci najnižšieho
známeho botanického triedenia, ktorúmožno odlíšiť od
akejkoľvek inej skupiny viniča podľa prejavu najmenej
jedného znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na
jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.
(6) Klon viniča je vegetatívnym spôsobom dopestované
a geneticky identické potomstvo z jedného kra,
ktorý je zapísaný v Listine registrovaných odrôd.3)
(7) Ker viniča je rastlina viniča v pestovateľskom
tvare určená na produkciu hrozna, vrúbľov alebo odrezkov
viniča.
(8) Bobuľa je dužinatý plod viniča, ktorý sa skladá
z dvoch vrstiev, a to z dužiny a šupky, a je súčasťou
strapca.
(9) Hrozienka sú bobule hrozna prirodzene prezreté
a dehydrované na kre viniča.
(10) Cibéby sú bobule hrozna zhrozienkovatené na
kre viniča, zušľachtené účinkom vláknitej huby Botrytis
cinerea Persoon.
(11) Vinica je druh pozemku4) s trvalým porastom viniča
vrátane neproduktívnych plôch.
(12) Vinohradnícka plocha je pozemok s vhodnými
pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami,
ktorú registruje Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
člení sa na
a) obhospodarovanú vinohradnícku plochu, ktorou je
plocha vysadená viničom ako čistá alebo pridružená
Strana 1614 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
3) § 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
kultúra rodivá alebo ešte nerodivá, určená na výrobu
hrozna a pravidelne podrobovaná pestovateľským
operáciám zameraným na získanie výrobku
určeného na predaj,
b) vyklčovanú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha
z ktorej boli odstránené všetky kry viniča,
c) opustenú vinohradnícku plochu, ktorou je plocha
vysadená viničom, ktorá nie je pravidelne podrobovaná
pestovateľským operáciám zameraným na získanie
výrobku určeného na predaj.
(13) Vinohrad je obhospodarovaná vinohradnícka
plocha vysadená viničom.
(14) Vinohradnícka oblasť je základná jednotka v regionálnom
členení vinohradníckych plôch vyznačujúca
sa relatívne homogénnymi, prírodnými podmienkami
ovplyvňujúcimi charakter a kvalitu vína.
(15) Vinohradnícky rajón je časť vinohradníckej oblasti
vyznačujúca sa vyšším stupňom homogenity
ovplyvňujúcim kvalitu a charakter vína.
(16) Vinohradnícka obec je obec vo vinohradníckom
rajóne, v ktorej katastri sa nachádzajú vinohradnícke
plochy.
(17) Vinohradnícky hon je ucelená časť vinohradníckej
plochy s vysokou mierou homogénnosti prírodných
podmienok ovplyvňujúcich charakter a kvalitu vína;
spravidla je súčasťou jednej vinohradníckej obce.
(18) Ohraničená vinohradnícka plocha je vinohradnícka
plocha, ktorá je súčasťou vinohradníckeho rajónu,
ktorej pôdne a klimatické podmienky, dlhodobá
pestovateľská tradícia, pestované odrody viniča, osobitosť
pestovateľských a výrobných postupov umožňujú
výrobu hroznového vína vysokej kvality, ktoré sa vyznačuje
osobitými a jedinečnými vlastnosťami.
(19) Uzavretá vinohradnícka oblasť je oblasť so špecifickými
pôdnymi a klimatickými podmienkami,
s orientáciou na svetové strany, s určenou a nemennou
odrodovou skladbou, osobitým vinohradníckym
a vinárskym režimom.
(20) Výnosová plocha vinohradov je vysadená, obhospodarovaná,
rodiaca vinohradnícka plocha okrem
vinohradníckych plôch na pokusné účely.
(21) Hektárový výnos je množstvo hrozna, hroznového
muštu alebo vína v kilogramoch alebo hektolitroch
na hektár výnosovej vinohradníckej plochy.
(22) Vinohradník je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh
hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza
a ošetruje vinohrady.
(23) Vinárstvo je súhrn činností zameraných na
spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie
s ním a na jeho uvádzanie na trh.
(24) Vinár je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty.
(25) Vinárske produkty sú produkty vyrobené na
báze hrozna.
(26) Jeden stupeň normalizovaného muštomeru
(oNM) predstavuje 1 kg skvasiteľných cukrov v 100 l
muštu.
(27) Cukornatosť muštu je obsah skvasiteľných cukrov
vyjadrený v stupňoch normalizovaného muštomeru.
(28) Cuvée je hroznový mušt, víno alebo zmes hroznových
muštov alebo vín s rozdielnymi vlastnosťami,
určený na prípravu špecifického druhu vína.
(29) Ďalšie vinárske produkty sú kvasiaci hroznový
mušt (ďalej len „burčiak“), kvasiaci hroznový mušt získaný
zo zhrozienkovateného hrozna, čerstvý hroznový
mušt, ktorého kvasenie je zastavené pridaním alkoholu,
rektifikovaný zahustený hroznový mušt, hroznová
šťava, zahustená hroznová šťava, víno, mladé, ešte
kvasiace víno, víno vhodné na výrobu stolového vína,
stolové víno, likérové víno, šumivé víno, perlivé víno,
sýtené perlivé víno, vínne kaly a víno z hroznových výliskov,
víno doalkoholizované na destiláciu a víno z prezretého
hrozna, ktoré sú vymedzené osobitným predpisom.
5) Ďalšími vinárskymi produktmi je aj aromatizované
víno, ktoré je vymedzené osobitným predpisom,6) a tokajské
víno.
(30) Rmut je nekvasiace alebo kvasiace pomleté
hrozno.
(31) Oxidatívna metóda výroby vína je metóda, pri
ktorej sa víno vyrába za prístupu vzduchu.
(32) Reduktívna metóda výroby vína je metóda, pri
ktorej sa víno vyrába bez prístupu vzduchu.
(33) Choré víno je víno, ktorého kvalita vylučuje ľudskú
spotrebu.
(34) Falšované víno je víno, ktoré sa nevyrobilo v súlade
s ustanoveným spôsobom a ktorého vzhľad, zloženie
alebo kvalita boli upravené nedovoleným spôsobom,
ale spotrebiteľovi sa ponúka ako plnohodnotné,
pod obvyklým obchodným názvom alebo iným klamlivým
spôsobom.
(35) Pomocná látka je látka, ktorá sa nepoužíva ako
potravinová prísada, ale používa sa len na technologické
účely a nestáva sa súčasťou vína.
(36) Prídavná látka je povolená prísada, ktorá sa
úmyselne pridáva do vína na účely ovplyvnenia jeho
kvality a dosiahnutia ustanovených vlastností, pričom
sa stáva jeho súčasťou.
(37) Kontaminant je cudzorodá látka, ktorá sa do
vína úmyselne nepridáva, ale môže byť vo víne obsiahnutá
ako dôsledok výroby, spracovania a ošetrenia
a môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vína alebo na
zdravie spotrebiteľa.
(38) Výroba vína je súhrn technologických postupov,
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1615
5) Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom(Ú. v. ES L 179, 14. 7. 1999) v platnom
znení.
6) Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1601/1991 z 10. júna 1991, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o definícii, popise a ponuke
aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov
(Ú. v. ES L 149, 14. 6. 1991) v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
výrobných operácií a ošetrovania, ktoré sa začínajú
spracovaním hrozna a končia sa uvedením vína na trh.
(39) Nakladanie je váženie, meranie, plnenie, balenie,
označovanie, uchovávanie, ako aj vykonávanie ďalších
činností, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna,
vína a vinárskych produktov.
(40) Výrobná dávka je konkrétne, dokonale homogénne
množstvo druhovo totožných vinárskych produktov,
ktoré boli vyrobené za rovnakých podmienok;
o množstve, pôvode a technologickom postupe tvorby
sa vedie podrobný technologický záznam.
(41) Školenie vína je technologický postup pri výrobe
vína, ktorý vedie k odstráneniu nežiaducich látok a zvýšeniu
kvality vína.
(42) Uvádzanie produktov na trh je prepravovanie,
skladovanie, ponúkanie a predávanie hrozna, vína a vinárskych
produktov.
(43) Dovozca je fyzická osoba s trvalým pobytom alebo
právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej
únie (ďalej len „členský štát“), ktorá prevezme zodpovednosť
za uvedenie vinárskych produktov na trh,
ktoré nie sú z členského štátu.
(44) Maloobchodný predajca je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť zahŕňa
priamy predaj vinárskych produktov spotrebiteľovi
v množstve neprevyšujúcom 200 hektolitrov v kalendárnom
roku.
(45) Vyklčovanie viniča, výsadbu viniča, výsadbové
právo, vinársky rok, čerstvé hrozno, hroznový mušt,
zahustený hroznový mušt a skutočný obsah alkoholu,
tirážny likér, expedičný likér a sceľovanie vymedzuje
osobitný predpis.7) Plnenie vína do fliaš a uznané uzatváracie
zariadenie vymedzuje osobitný predpis.8)
DRUHÁ ČASŤ
VINOHRADNÍCTVO
Výsadba vinohradníckych plôch
§ 3
(1) Vysádzať vinohradnícke plochy môže len ten vinohradník,
ktorému bolo udelené právo na výsadbu z rezervy
výsadbových práv,9) právo na opätovnú výsadbu10)
(ďalej len „súbežná výsadba“) alebo právo na novú výsadbu,
alebo ten vinohradník, ktorému vzniklo právo na
opätovnú výsadbu.
(2) Rezerva výsadbových práv predstavuje súhrn vinohradníckych
plôch, na ktorú nebolo vydané rozhodnutie
o priznaní výsadbového práva. Súčasťou rezervy
výsadbových práv sú výsadbové práva udeľované Slovenskej
republike Európskou úniou. Rezervu výsadbových
práv spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3) Ministerstvo ako správca rezervy výsadbových
práv udeľuje právo na opätovnú výsadbu rozhodnutím
na základe písomnej žiadosti vinohradníka podanej do
31. mája príslušného kalendárneho roka. O žiadosti
ministerstvo rozhodne do 90 dní odo dňa podania písomnej
žiadosti.
(4) Pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 3 musí ministerstvo
zohľadniť vlastnosti príslušného územia
vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok.
Pri väčšom počte žiadostí, ako je rezerva podľa odseku
2, rozhoduje dátum a čas podania písomnej žiadosti.
(5) Z rezervy výsadbových práv nemožno udeliť výsadbové
právo na vinohradnícke plochy, ktoré slúžia
na vedecké výskumy a pokusy.
(6) Ak vlastník vinohradu neobhospodaruje vinohrad
viac ako päť rokov, je povinný ho vyklčovať. V prípade,
že vlastník nevyklčuje vinohrad, vyklčovanie zabezpečí
správca rezervy výsadbových práv. V tomto prípade
prechádza do rezervy výsadbových práv aj právo na
opätovnú výsadbu. Vlastníkovi vinohradu nevyplýva
z nevyklčovanej vinohradníckej plochy nárok na opätovnú
výsadbu.
(7) Vlastníkovi vyklčovaného vinohradu patrí náhrada,
ktorá predstavuje rozdiel medzi cenou vinohradu
a vynaloženými nákladmi na vyklčovanie. Náhradu
poskytne správca rezervy výsadbových práv prostredníctvom
Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
§ 4
(1) Právo na súbežnú výsadbu udeľuje rozhodnutím
kontrolný ústav na základe písomnej žiadosti vinohradníka.
Písomná žiadosť musí obsahovať záväzok vinohradníka
vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu
v priebehu troch nasledujúcich vinárskych rokov od
roku začatia vykonávania súbežnej výsadby. O písomnej
žiadosti rozhodne kontrolný ústav v lehote 90 dní
odo dňa podania písomnej žiadosti.
(2) Ak vinohradník nesplní záväzok podľa odseku 1,
kontrolný ústav odníme rozhodnutím udelené právo.
Kontrolný ústav postupuje obdobne aj v prípadoch, ak
sa preukáže, že rozhodnutie o priznaní práva na súbežnú
výsadbu bolo vydané na základe klamných údajov
uvedených v žiadosti. Kontrolný ústav vydá rozhodnutie
najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa o uvedených
skutočnostiach dozvedel, najneskôr však do
troch rokov.
(3) Právo na novú výsadbu udeľuje rozhodnutím kontrolný
ústav len na vinohradnícku plochu, ktorá je určená
na presne vymedzené účely v súlade s osobitným
predpisom11) na základe písomnej žiadosti vinohradníka.
Strana 1616 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
7) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
8) Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania sprievodných dokumentov na
prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (Ú. v. ES L 128, 10. 5. 2001) v platnom znení.
9 ) Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
10) Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
11) Článok 3 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 5
(1) Právo na opätovnú výsadbu vznikne tomu vinohradníkovi,
ktorý vinohradnícku plochu už vyklčoval
a v lehote do ôsmich rokov od vyklčovania začal vysádzať
vyklčovanú vinohradnícku plochu.
(2) Právo na opätovnú výsadbu možno previesť na
iného vinohradníka len so súhlasom kontrolného ústavu
na základe písomnej žiadosti. O žiadosti rozhodne
kontrolný ústav do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3) Právo na opätovnú výsadbu je predmetom dedenia
a prechádza na dediča, ktorý nadobudol vlastnícke
právo k vinohradníckej ploche.
§ 6
(1) Na vysádzanie vinohradníckych plôch podľa § 3
až 5 možno použiť len sadenice registrovaných odrôd
uznané kontrolným ústavom podľa osobitného predpisu.
12)
(2) Evidenciu o výsadbových právach podľa § 3 až 5
zhromažďuje a uchováva kontrolný ústav.
(3) Podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových
práv a vzory tlačív na ich aplikáciu v súlade s osobitnými
predpismi ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Nepovolená výsadba
(1) Vinohradník, ktorý vysadí vinohradnícku plochu
v rozpore s týmto zákonom, je povinný takú vinohradnícku
plochu vyklčovať v termíne určenom kontrolným
ústavom. Povinnosť vyklčovať vinohradnícku plochu
má aj vinohradník, ktorý neoprávnene vysadenú vinohradnícku
plochu užíva. Ak tak vinohradník neurobí,
kontrolný ústav nariadi a určí termín jej vyklčovania.
Náklady na vyklčovanie znáša vinohradník. Vinohradník
zodpovedá aj za škodu vzniknutú na susedných pozemkoch,
ak ju vyvolalo vyklčovanie neoprávnene vysadenej
plochy.
(2) Produkty, ktoré boli vyrobené z vinohradníckej
plochy vysadenej v rozpore s týmto zákonom, je zakázané
uvádzať na trh.
§ 8
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1) Územie Slovenskej republiky na účely tohto zákona
sa člení na vinohradnícke oblasti, vinohradnícke rajóny,
vinohradnícke obce a vinohradnícke hony.
(2) Vinohradnícke oblasti sú:
a) Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
b) Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
c) Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
d) Nitrianska vinohradnícka oblasť,
e) Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
f) vinohradnícka oblasť Tokaj.
(3) Ďalšie členenie vinohradníckych oblastí, ako aj
zoznam odrôd viniča a spôsob jeho pestovania na účely
výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
(4) Vo vinohradníckych obciach Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti možno vinohradnícke hony uvedené
v prílohe užívať len ako vinice. Ak vlastník vinohradníckeho
honu v Malokarpatskej oblasti neužíva
hon ako vinicu, je povinný ho na účely zachovania
ochrany viníc v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
zameniť, prenajať alebo vcelku, alebo sčasti predať za
primeranú cenu, ktorou je všeobecná hodnota majetku
podľa osobitného predpisu,13) tomu, kto sa zmluvne
výslovne zaviaže nadobudnutý hon vlastniť a užívať
ako vinicu.
Vinohradnícka výroba
§ 9
Hrozno na výrobu vína
(1) Na výrobu vína možno použiť len hrozno, ktoré je
vyrobené v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(2) Na výrobu akostného vína s prívlastkom možno
použiť len hrozno domáceho pôvodu s predpísanou cukornatosťou
a špecifickým spôsobom jeho zberu podľa
jednotlivých druhov.
(3) Na výrobu akostného vína z ohraničenej vinohradníckej
plochy možno použiť len hrozno pochádzajúce
z presne definovanej ohraničenej vinohradníckej
plochy, ktoré vykazuje typické, originálne a akostné
vlastnosti.
§ 10
Hektárový výnos
(1) Pre vinohradnícke oblasti, vinohradnícke rajóny,
vinohradnícke obce, vinohradnícke hony sa ustanovuje
najvyššie množstvo hrozna obraného z jedného hektára
vinohradníckej plochy v jednom vinárskom roku
(ďalej len „najvyšší hektárový výnos“), z ktorého možno
vyrábať akostné vína, ak ide o
a) akostné vína a akostné vína z ohraničenej vinohradníckej
plochy 14 000 kg,
b) akostné vína s prívlastkom 9 500 kg.
(2) Vinohradník nesmie z úrody v jednom vinárskom
roku uviesť na trh väčšie množstvo akostného
vína, akostného vína s prívlastkom a akostného vína
z ohraničenej vinohradníckej plochy, ako je množstvo
vína zodpovedajúce najvyššiemu hektárovému výnosu.
(3) Ak vinohradník prekročí najvyšší hektárový výnos,
musí celé množstvo úrody z vinárskeho roku
uviesť na trh pod označením stolové víno.
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1617
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
13) § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 11
Vinohradnícky register
(1) Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov,
vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktmi,
ktorá obsahuje údaje
a) o vinohradníkovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko,
adresu a rodné číslo;14) ak ide o právnickú
osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) o vinohradníckej ploche a jej umiestnení,
c) o odrodovej skladbe, spôsobe pestovania a veku vinohradu,
d) o dosiahnutej produkcii hrozna,
e) o vinárovi, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko,
adresa, rodné číslo; ak ide o právnickú osobu, názov,
sídlo a identifikačné číslo,
f) o spracovateľskom podniku, najmä o jeho umiestnení
a skladových priestoroch,
g) o dosiahnutej produkcii v členení podľa jednotlivých
druhov vinárskych produktov,
h) z vinárskej evidencie,
i) podľa osobitného predpisu.15)
(2) Vinohradnícky register vedie kontrolný ústav.
(3) Každý vinohradník je povinný registrovať sa na
kontrolnom ústave, ak využíva jednu vinohradnícku
plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ktorej
a) celková výmera prevyšuje 1 000 m2, alebo
b) celková výmera je menšia ako 1 000 m2 a vinohradník
uvádza hrozno na trh.
(4) Vinohradník je povinný kontrolnému ústavu
predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30
dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu
alebo výpožičky vinohradnícku plochu. Kontrolný
ústav vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie
o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné
číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku
plochu prideleným registračným číslom.
(5) Vinár je povinný registrovať sa vo vinohradníckom
registri.
(6) Vinár je povinný písomne ohlásiť kontrolnému ústavu
začiatok a skončenie výroby vinárskych produktov
a ich uvádzania na trh v deň začatia alebo skončenia
tejto činnosti v rozsahu údajov uvedených v odseku
1.
(7) Vinár je povinný do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol
do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky priestory
uvedené v odseku 1 písm. f), požiadať o registráciu vo
vinohradníckom registri.
(8) Vinohradník a vinár sú povinní oznámiť zmenu
ich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní od
zmeny.
(9) Registrovať sa podľa odseku 3 môže aj vinohradník,
ktorý pestuje vinič na výmere menšej, ako je 1 000 m2,
a neuvádza hrozno na trh.
§ 12
Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití
Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania
na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu
hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra
podľa stavu k 30. novembru.
TRETIA ČASŤ
VINÁRSTVO
§ 13
Povinnosti vinárov
(1) Vinár pri svojej činnosti je povinný
a) dodržiavať požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú
neškodnosť ustanovenú osobitným predpisom,
16)
b) zabezpečovať systematickú kontrolu vinárskych
produktov spôsobom ustanoveným osobitným
predpisom17) a viesť o tom evidenciu,
c) odovzdávať na destiláciu vedľajšie produkty zo spra-
Strana 1618 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
14) Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z.
15) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 357/1979 z 5. februára 1979 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov (Ú. v. ES L 054, 5. 3. 1979) v platnom
znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 649/1987 z 3. marca 1987 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vytvorenie registra vinohradov Spoločenstva
(Ú. v. ES L 062, 5. 3. 1979) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES)
č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (Ú. v. ES L 143, 16. 6. 2000) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999
o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore (Ú. v. ES L 128, 10. 5. 2001) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001 z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES)
č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína na monitorovanie trhu s vínom, a ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2003 (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001) v platnom znení.
16) Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 3 až 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1607/2000 z 24. júla 2000, ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia
(ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, najmä hlavy týkajúcej sa akostných vín vyrábaných v určitých oblastiach
(Ú. v. ES L 185, 25. 7. 2000) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce niektoré pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č. 1493/1999
o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy (Ú. v. ES L 194,
31. 7. 2000) v platnom znení.
17) Nariadenie Komisie (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000, ktoré ustanovuje podrobné implementačné pravidlá kontroly vo vinárskom
sektore (Ú. v. ES L 316, 15. 12. 2000) v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
covania a výroby vinárskych produktov podľa osobitného
predpisu,18)
d) dodržiavať zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu,
zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín iným
spôsobom ako biologickým odbúraním a úpravu
zvyškového cukru vinárskych produktov ustanovenú
osobitným predpisom.19)
(2) Vinár je ďalej povinný
a) viesť evidenciu v súlade s osobitným predpisom,20)
b) dodržiavať pri výrobe vinárskych produktov a nakladaní
s nimi osobnú hygienu a používať len zariadenia
a stroje, ktorých vlastnosti vylučujú ich nepriaznivý
vplyv na kvalitu a zdravotnú neškodnosť vína,
c) oznamovať písomne kontrolnému ústavu zvyšovanie
obsahu prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo
znižovanie obsahu kyselín iným spôsobom ako biologickým
odbúraním a úpravu zvyškového cukru.
§ 14
Vinárska evidencia a oznamovanie údajov
(1) Evidenciu, ktorú vinár vedie podľa § 13, je povinný
primerane viesť aj pri výrobe alkoholických nápojov vyrobených
z vedľajších produktov zo spracovania a výroby
vinárskych produktov.
(2) Vinár okrem maloobchodného predajcu je povinný
každoročne oznamovať kontrolnému ústavu do
a) 7. septembra stav zásob vína a muštov k 31. júlu,
b) 10. decembra údaje o výrobe vína a muštov od 1. augusta
k 30. novembru,
c) 10. decembra stav zásob vína a muštov od 1. augusta
k 30. novembru,
d) konca príslušného vinárskeho roka množstvo použitých
cibéb, ak ide o tokajské vína.
(3) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú
prepravu vinárskych produktov z členských
štátov alebo do členských štátov, sú povinné viesť
o tom vstupnú evidenciu a výstupnú evidenciu a oznámiť
kontrolnému ústavu a colnému úradu každú uskutočnenú
prepravu fotokópiou sprievodného dokumentu
do siedmich dní odo dňa uskutočnenia prepravy.
(4) Vinár na účely uvádzania vinárskych produktov
na trh je povinný kontrolnému ústavu a Colnému riaditeľstvu
Slovenskej republiky21) (ďalej len„colné riaditeľstvo“)
na požiadanie umožniť nahliadnutie do evidencie,
ktorú vedie podľa odseku 1.
(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia, uchovávania
a predkladania evidencie,
b) spôsob, termíny a vzory oznamovania vykonávania
činností podľa § 13 ods. 2 písm. c),
c) vzor, spôsob a rozsah hlásení o úrode hrozna a jeho
použití, množstve vyrobeného vína a muštov a zásobách
vína a muštov.
§ 15
Výrobné predpisy, enologické postupy a ošetrovanie
vinárskych produktov
(1) Vinárske produkty možno vyrábať výhradne
z hrozna patriaceho k odrodám, ktoré sú registrované
v Listine registrovaných odrôd3) ako odrody vhodné na
výrobu vína, s použitím zložiek potravín a prídavných
látok, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným
osobitným predpisom22) a týmto zákonom.
(2) Pri výrobe vinárskych produktov možno používať
len tie enologické postupy a ošetrenia, ktoré sú povolené
osobitným predpisom.23)
(3) Zvyšovanie obsahu prirodzeného alkoholu, ako aj
jeho najvyššie hranice, podmienky a spôsob zvyšovania
obsahu prirodzeného alkoholu ustanovuje osobitný
predpis.23)
(4) Úpravu obsahu zvyškového cukru, ako aj jeho
najvyššie limity, podmienky a spôsob úpravy ustanovuje
osobitný predpis.24)
(5) Zakazuje sa
a) zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu hroznového
muštu, kvasiaceho hroznového muštu alebo ešte
kvasiaceho mladého vína na výrobu stolového
a akostného bieleho vína pridaním cukru, zahusteného
hroznového muštu a rektifikovaného zahusteného
hroznovéhomuštu nad 12%celkového alkoholu
objemových jednotiek (ďalej len „% obj.“), 20 kg
cukru na 100 l muštu a na výrobu červeného vína
nad 12,5 % obj., 21 kg cukru na 100 l muštu,
b) zvyšovať obsah prirodzeného alkoholu muštov určených
na výrobu akostných vín s prívlastkom,
c) upravovať zvyškový cukor akostných vín s prívlastkom,
akostných vín z ohraničenej vinohradníckej
plochy a tokajských vín,
d) chemicky konzervovať akostné víno s prívlastkom,
e) falšovať víno,
f) používať vodu ako prídavnú látku,
g) používať hroznovú šťavu a koncentrovanú hroznovú
šťavu na výrobu vína alebo tieto šťavy pridávať do
vína.
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1619
18) Článok 27 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
19) Príloha V písm. G nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 22 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
20) Článok 70 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 11 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 v platnom znení.
21) § 6 zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.
22) Články 42 až 46 a prílohy č. IV až VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 3 až 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
23) Príloha V písm. C a D nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 22 až 25 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
24) Príloha V písm. F nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 30 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
(6) Pod označením víno je zakázané vyrábať, skladovať
a uvádzať na trh nápoje podobné vínu, ako aj ich
zmesi s vínom, a to najmä nápoje pripravené alebo vyrobené
a) kvasením zo zriedených hroznových muštov a zahustených
hroznových muštov,
b) z výluhu výliskov okrem tokajského vína forditáš,
c) z kvasničných kalov okrem tokajského vína mášláš,
d) z viniča odrôd amerických priamo plodiacich hybridov,
e) miešaním vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými
z ovocia, medu, sladu, rastlín alebo z ich výluhov,
f) iným postupom alebo s použitím iných konzervačných
a prídavných látok, ako ustanovuje osobitný
predpis.25)
(7) Zakazuje sa dovážať hroznové mušty alebo pomleté
hrozno na účely výroby vína z tretích krajín.
(8) Podrobnosti o zmyslových, chemických a fyzikálnych
vlastnostiach vinárskych produktov, ako aj normy
technologických strát prípustných pri výrobe vína
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 16
Členenie vinárskych produktov
Vinárske produkty sa podľa cukornatosti hrozna,
z ktorého boli vyrobené, podľa obsahu alkoholu prítomného
v nich, podľa odrody, podľa spôsobu úpravy
a podľa kvality členia na
a) hroznový mušt,
b) čiastočne prekvasený hroznovýmušt (ďalej len „burčiak“),
c) stolové víno,
d) stolové víno so zemepisným označením (ďalej len
„oblastné víno“),
e) akostné víno,
f) akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy,
g) akostné víno s prívlastkom,
h) tokajské víno,
i) upravované víno,
j) odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno,
k) víno na priemyselné spracovanie.
§ 17
Hroznový mušt
Hroznový mušt pochádzajúci výlučne z hrozna dopestovaného
a spracovaného na území Slovenskej republiky
možno ponúkať spotrebiteľovi v období od
1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu.
§ 18
Burčiak
(1) Burčiak podľa osobitného predpisu5) musí byť vyrobený
výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného
na území Slovenskej republiky.
(2) Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období
od 1. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu
úrody.
(3) V priebehu kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť
a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať
spotrebiteľovi.
(4) Pri ponúkaní burčiaka spotrebiteľ musí byť informovaný
o tom, že ide o burčiak, a musí byť uvedené, kto
je jeho výrobca. Tieto informácie je predajca povinný
uviesť viditeľne na výveske vmieste predaja burčiaka.
§ 19
Stolové víno
(1) Stolové víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna,
hroznového muštu, rmutu a vína vhodného na výrobu
stolového vína pochádzajúceho z územia členských
štátov. Jeho výrobu upravuje osobitný predpis22) a tento
zákon.
(2) Stolové víno možno uvádzať na trh, ak
a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo najmenší
obsah prirodzeného alkoholu určený osobitným
predpisom,26)
b) zvýšenie najmenšieho obsahu prirodzeného alkoholu
bolo vykonané v súlade s osobitným predpisom,5)
c) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným
predpisom.5)
(3) V označení stolového vína musí vinár uvádzať
a) označenie „Stolové víno“,
b) číslo výrobnej dávky a písomný údaj o obsahu zvyškového
cukru.
(4) V označení stolového vína je zakázané uvádzať
a) názov odrody, tiež názov odvodený od názvu odrody,
b) názov vinohradníckej oblasti, vinohradníckeho rajónu
alebo vinohradníckej obce,
c) rok, v ktorom bolo víno vyrobené (ďalej len „ročník“).
(5) V označení stolového vína možno uviesť „Slovenské
stolové víno“, ak
a) bolo vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného
a spracovaného na území Slovenskej republiky,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť
najmenej 13 oNM,
c) zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu prídavkom
cukru nepresiahlo hodnotu 2,5 % obj., v prepočte
4,25 kg cukru na 100 l muštu a v prípade mimoriadnych
opatrení hodnotu 3,5%obj., v prepočte 6,00 kg
cukru na 100 l muštu.
Strana 1620 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
25) Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
26) Články 42 až 46 a prílohy IV a V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise,
označovaní, prezentácii a ochrane.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 20
Oblastné víno
(1) Oblastné vínomožno vyrábať výlučne z hrozna dopestovaného
na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych
oblastiach. Jeho výrobu upravuje osobitný
predpis6) a tento zákon.
(2) Oblastné víno možno uvádzať na trh pod týmto
označením, ak
a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť
najmenej 15 oNM,
b) spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom.
27)
(3) V označení oblastného vína musí vinár uviesť
a) označenie „Oblastné víno“,
b) názov zemepisnej jednotky, ktorou je vinohradnícka
oblasť, pričom najmenej 85 % hrozna použitého na
výrobu vína musí pochádzať z tejto vinohradníckej
oblasti,
c) číslo výrobnej dávky a písomný údaj o obsahu zvyškového
cukru.
(4) V označení oblastného vína možno uvádzať
a) názov odrody alebo iné označenie obsahovo zhodné
s jej názvom, ak najmenej 85 % vína po odpočítaní
množstva produktu, ktorým sa upravil zvyškový cukor,
bolo vyrobené z tejto odrody a táto odroda určuje
charakter vína,
b) ročník, akminimálne 85%hrozna použitého na výrobu
vína po odpočítaní množstva produktu, ktorým sa
upravil zvyškový cukor, pochádza z tohto ročníka.
§ 21
Akostné víno
(1) Akostné víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna
dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych
oblastiach.
(2) Akostné víno možno vyrábať v týchto druhoch:
a) akostné odrodové víno – vyrobené z hrozna, rmutu
alebo hroznového muštu jednej odrody s prímesou
iných odrôd najviac 15 %,
b) akostné značkové víno – vyrobené z hrozna alebo
zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním
rmutu, alebo hroznového muštu, alebo jednotlivých
akostných odrodových vín podľa receptúry výrobcu,
so stálou kvalitou a charakterom.
(3) Akostné víno možno uvádzať na trh pod týmto
označením, ak
a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť
najmenej 16 oNM,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované
v jednej vinohradníckej oblasti a výroba vína
bola vykonaná v tej istej vinohradníckej oblasti alebo
v bezprostredne susediacej oblasti,
c) nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
d) bolo kontrolným ústavom zatriedené ako akostné
odrodové víno alebo akostné značkové víno,
e) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným
predpisom.28)
(4) V označení akostného vína musí vinár uviesť
a) názov vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno
použité na jeho výrobu dopestované,
b) ročník zberu, číslo výrobnej dávky,
c) označenie „akostné odrodové víno“ alebo „akostné
značkové víno“,
d) písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
e) názov odrody, z ktorej sa vyrobilo akostné odrodové víno,
a obchodnú značku akostného značkového vína.
(5) V označení akostného vína možno uviesť názov
a) vinohradníckeho rajónu, ak produkty použité na výrobu
vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho
rajónu,
b) vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu
vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej
obce,
c) odrôd použitých pri výrobe akostného značkového
vína v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.
§ 22
Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy
(1) Za akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy
možno považovať také víno, ktoré spĺňa tieto požiadavky:
a) bolo vyrobené z hrozna dopestovaného v rámci určitej
presne vymedzenej ohraničenej vinohradníckej
plochy charakterizovanej relatívne homogénnymi
prírodnými podmienkami,
b) bolo vyrobené len z hrozna stanovených odrôd pre
každú ohraničenú vinohradnícku plochu,
c) boli použité špecifické pestovateľské postupy pre
každú ohraničenú vinohradnícku plochu,
d) nebol prekročený stanovený maximálny hektárový
výnos pre hrozno určené na výrobu akostného vína
z ohraničenej vinohradníckej plochy každej ohraničenej
vinohradníckej plochy,
e) bol dodržaný stanovený minimálny prirodzený obsah
alkoholu pre každú ohraničenú vinohradnícku
plochu,
f) bolo vyrobené špecifickými technologickými postupmi,
g) vyhovuje určeným analytickým a senzorickým skúškam
pre každé akostné víno z ohraničenej vinohradníckej
plochy.
(2) Akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy
sa označuje ako akostné víno V.O.V.P. Uznáva ho ministerstvo
na základe žiadosti vinára, ak preukáže, že každé
také akostné víno spĺňa všetky požiadavky uvedené
v odseku 1, ktoré sú pre dané víno charakteristické.
(3) Postup pri podávaní žiadostí, vzor žiadosti a poČiastka
77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1621
27) Článok 51 a príloha V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Články 1 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2001.
28) Články 42 až 46, 54 až 58 a prílohy IV a VI nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
drobnosti o uznávaní akostných vín z ohraničenej vinohradníckej
plochy ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Akostné víno s prívlastkom
(1) Akostné víno s prívlastkom možno vyrábať len
z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách
vo vinohradníckych oblastiach a vhodného na výrobu
akostného vína s prívlastkom.
(2) Akostné víno s prívlastkom možno uvádzať na trh
pod týmto označením, ak
a) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť
uvedenú v odseku 3,
b) hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované
v jednom vinohradníckom rajóne a výroba vína
bola vykonaná vo vinohradníckej oblasti, ktorej súčasťou
je vinohradnícky rajón pôvodu hrozna alebo
v bezprostredne susediacej vinohradníckej oblasti,
c) nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
d) odroda viniča, pôvod hrozna, jeho cukornatosť,
hmotnosť a zdravotný stav boli pred spracovaním
osvedčené zamestnancom kontrolného ústavu,
e) bol dodržaný zákaz zvyšovania obsahu prirodzeného
alkoholu a úpravy zvyškového cukru,
f) bolo zatriedené kontrolným ústavom ako akostné
víno s prívlastkom,
g) spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným
predpisom.26)
(3) Akostné víno s prívlastkom sa člení na
a) kabinetné – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou
najmenej 19 oNM,
b) neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti,
s cukornatosťou najmenej 21 oNM,
c) výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti,
s cukornatosťou najmenej 23 oNM, ktoré sa získa zo
starostlivo vyberaných strapcov,
d) bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých
strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené
nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou
najmenej 26 oNM,
e) hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných
prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej
28 oNM,
f) cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných
prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom
vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou
najmenej 28 oNM,
g) ľadové víno vyrobené
z hrozna, ktoré bolo zberané
pri teplote mínus 7 oC a nižšej a hrozno zostalo počas
zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal
cukornatosť najmenej 27 oNM,
h) slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna,
ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame
alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť
na šnúrach minimálne tri mesiace a získaný mušt
mal cukornatosť najmenej 27 oNM.
(4) Akostné víno s prívlastkom sa ďalej člení na
a) akostné odrodové víno s prívlastkom, v ktorommôžu
prímesy iných odrôd tvoriť najviac 15 %,
b) akostné značkové víno s prívlastkom, ktoré je označené
prívlastkom najnižšej kategórie.
(5) V označení akostného vína s prívlastkom musí vinár
uviesť
a) názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno
použité na jeho výrobu dopestované,
b) ročník zberu a číslo výrobnej dávky,
c) označenie „akostné odrodové víno s prívlastkom“
alebo „akostné značkové víno s prívlastkom“,
d) písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
e) názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom
a značky pri akostných značkových vínach
s prívlastkom,
f) prívlastok podľa odseku 3,
g) štátne kontrolné číslo podľa osvedčenia o zatriedení.
(6) V označení akostného vína s prívlastkom možno
uviesť
a) názov vinohradníckej obce, ak produkty použité
na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej
obce,
b) názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité
na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho
honu,
c) názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového
vína s prívlastkom v zostupnom poradí podľa
použitých množstiev.
§ 24
Upravované víno
(1) Upravované víno sa vyrába z muštu alebo z vína
prvotným alebo druhotným kvasením alebo ich úpravou.
Výrobu a označovanie upravovaných vín vymedzuje
osobitný predpis.29)
(2) Upravované víno sa člení na
a) šumivé víno,
b) perlivé víno,
c) sýtené víno,
d) aromatizované víno,
e) likérové víno.
(3) Šumivé víno možno uvádzať na trh pod označením
a) šumivé víno; také víno nemožno označiť ako sekt,
ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením
muštov alebo vín pochádzajúcich z územia
členských štátov, ak celkový obsah alkoholu cuvée
použitej na výrobu dosiahne najmenej 8,5 % obj.
a pretlak vo fľaši pri teplote 20 oC je najmenej
3 bary,
b) akostné šumivé víno alebo sekt, ak bolo vyrobené prvotným
alebo druhotným kvasením muštov alebo
vín pochádzajúcich z územia členských štátov, z odrôd,
ktoré sú povolené v krajine pôvodu na výrobu
Strana 1622 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
29) Články 42 až 46 a príloha I body 14, 17 a 18, prílohy IV až VII a príloha V písm. H a I nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000 v platnom znení.
Hlavy č. IV až VII nariadenia Komisie č. 753/2002 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
akostných vín, a táto skutočnosť je doložená na
sprievodnom doklade a
1. pretlak vo fľaši pri teplote 20 °C musí byť najmenej
3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, kde
pretlak musí byť najmenej 3 bary,
2. celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave
hotového výrobku ukončeného uvedením na trh,
pri kvasení v tankoch musí byť najmenej 90 dní
v období do 31. decembra 2006 a najmenej
180 dní v období od 1. januára 2007,
3. celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí
byť najmenej deväť mesiacov,
4. doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od
začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez
miešacieho zariadenia musí byť najmenej 60 dní,
pri použití miešacieho zariadenia najmenej 30
dní,
5. celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu
musí byť najmenej 9,0 % obj.,
6. skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku
musí byť najmenej 10 % obj.,
c) aromatické šumivé víno, ak bolo vyrobené prvotným
kvasením aromatických muštov spĺňajúcich podmienky
osobitného predpisu25) pre kvalitatívnu kategóriu
stolové víno, z odrôd Irsai Oliver,Muškátmoravský,
Muškát Ottonel, Tramín červený, Müller
Thurgau, Devín a Pálava, alebo muštov vyrobených
na území členských štátov, ktoré boli takto uznané
v krajine pôvodu a táto skutočnosť je doložená na
sprievodnom doklade a
1. riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením
alebo iným fyzikálnym spôsobom,
2. celková doba výroby je najmenej 30 dní,
3. pridávanie expedičného likéru je zakázané,
4. skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej
6 % obj.,
5. pretlak vo fľaši pri teplote 20 °C musí byť najmenej
3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, kde
pretlak musí byť najmenej 3 bary,
d) akostné aromatické šumivé víno alebo aromatický
sekt, ak bol vyrobený prvotným kvasením aromatických
muštov spĺňajúcich podmienky osobitného
predpisu26) pre kvalitatívnu kategóriu akostné víno,
z odrôd Irsai Oliver,Muškátmoravský, Muškát Ottonel,
Tramín červený, Müller Thurgau, Devín a Pálava,
alebo muštov vyrobených na území členských štátov,
ktoré boli takto uznané v krajine pôvodu a táto
skutočnosť je doložená na sprievodnom doklade a
1. riadený kvasný proces sa vykonával výlučne chladením
alebo iným fyzikálnym spôsobom,
2. celková doba výroby je najmenej 30 dní,
3. pridávanie expedičného likéru je zakázané,
4. skutočný obsah alkoholu vo výrobku je najmenej
6 % obj.,
5. pretlak vo fľaši pri teplote 20 °C musí byť najmenej
3,5 baru okrem fliaš s objemom do 0,25 l, kde
pretlak musí byť najmenej 3 bary,
e) akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti alebo
sekt vinohradníckej oblasti, ak bol vyrobený prvotným
alebo druhotným kvasením z hrozna dopestovaného
na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych
oblastiach, a to len vo vinohradníckej
oblasti, v ktorej bolo hrozno na jeho výrobu dopestované
alebo bezprostredne susediacej a
1. pretlak vo fľaši pri teplote 20 °C musí vykazovať
najmenej 3,5 baru okrem fliaš s objemomdo 0,25 l,
kde pretlak musí byť najmenej 3 bary,
2. celková doba výroby, vrátane vyzrievania v stave
hotového výrobku ukončeného uvedením na trh,
pri kvasení v tankoch musí byť najmenej 90 dní
v období do 31. decembra 2006 a najmenej
180 dní v období od 1. januára 2007,
3. celková doba výroby pri kvasení vo fľašiach musí
byť najmenej deväť mesiacov,
4. doba kontaktu šumivého vína s kvasinkami od
začiatku kvasenia až po odkalenie v tankoch bez
miešacieho zariadenia musí byť najmenej 60 dní,
pri použití miešacieho zariadenia najmenej
30 dní,
5. celkový obsah alkoholu cuvée použitej na výrobu
musí byť najmenej 9 % obj.,
6. skutočný obsah alkoholu v hotovom výrobku
musí byť najmenej 10 % obj.,
f) pestovateľský sekt, ak boli splnené základné podmienky
výroby uvedené v písmene e) a posledné štádium
procesu výroby šumivého vína uskutočnil vinohradník
vinice, z ktorej sa hrozno použilo na výrobu.
(4) Jednotlivé zložky cuvée pestovateľského sektu
musia pochádzať z jednej vinohradníckej oblasti.
(5) Ak vinár uvedie na spotrebiteľskom obale označenie
„Slovenské akostné šumivé víno“, musia jednotlivé
zložky cuvée pochádzať výhradne z domáceho hrozna.
V označení „Slovenské akostné šumivé víno“možno
uviesť názov odrody, najviac však tri odrody, ak tieto
sú, okrem tirážneho a expedičného likéru, jedinou zložkou
šumivého vína. Označenie odrody sa uvádza v zostupnom
poradí.
(6) Akostné šumivé víno z vinohradníckej oblasti sa
označuje ako akostné šumivé víno V. O. Sekt vinohradníckej
oblasti sa označuje ako sekt V. O. V označení
akostného šumivého vína V. O. musí byť uvedený názov
vinohradníckej oblasti a možno uviesť názov odrody,
ak sa do cuvée použilo najmenej 85%tejto odrody.
(7) Perlivé víno možno pod týmto označením uvádzať
na trh, ak bolo vyrobené prvotným alebo druhotným
kvasením muštu alebo vína v tlakových nádobách
i vo fľašiach. Požiadavky na jeho kvalitu ustanovuje
osobitný predpis.5)
(8) Sýtené víno možno pod týmto označením uvádzať
na trh, ak bolo vyrobené sýtením vína oxidom uhličitým.
Požiadavky na jeho kvalitu ustanovuje osobitný
predpis.5)
(9) Aromatizované víno možno pod týmto označením
uvádzať na trh, ak bolo vyrobené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu, vínneho destilátu alebo alkoholu
poľnohospodárskeho pôvodu a korenia alebo
jeho macerátov.
(10) Likérové víno možno pod týmto označením uvádzať
na trh, ak bolo vyrobené z kvasiaceho hroznového
muštu, vína alebo ich kombináciou pridaním vínneho
destilátu a zahusteného muštu.
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1623
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 25
Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
(1) Odalkoholizované víno je nápoj z vína, ktorého obsah
alkoholu sa destiláciou znížil na 0,5 % obj. alebo
menej. Na jeho úpravu možno použiť cukor alebo hroznový
mušt, alebo zahustený hroznový mušt do obsahu
zvyškového cukru maximálne 60 g na jeden liter, oxid
uhličitý, prírodné aromatické látky a prírodne identické
aromatické látky.
(2) Nízkoalkoholické víno je nápoj, ktorý bol vyrobený
ako odalkoholizované víno alebo sceľovaním odalkoholizovaného
vína s vínom tak, aby obsah alkoholu bol
vyšší ako 0,5 % obj., avšak najviac 5,0 % obj. Na jeho
úpravu možno použiť cukor alebo hroznový mušt, alebo
zahustený hroznový mušt do obsahu zvyškového
cukru maximálne 60 g na jeden liter, oxid uhličitý, prírodné
aromatické látky a prírodne identické aromatické
látky.
(3) V označení odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického
vína sa musí uvádzať
a) názov „Odalkoholizované víno“ pre nápoj podľa odseku
1 a „Nízkoalkoholické víno“ pre nápoj podľa odseku
2,
b) údaj „sírené“, ak obsah oxidu siričitého je vyšší ako
50 mg/l,
c) údaj „aromatizované“, ak sa na jeho úpravu použili
aromatické látky.
(4) V označení je zakázané uvádzať
a) bližšie označenie zemepisného pôvodu ako štát,
v ktorom bolo hrozno použité na výrobu nápojov
podľa odsekov 1 a 2 dopestované a spracované,
b) názov odrody a ročník zberu hrozna použitého na výrobu,
c) údaje zameniteľné s označením vinárskych produktov.
§ 26
Víno na priemyselné spracovanie
(1) Víno na priemyselné spracovanie sa vyrába
z hrozna, ktorého najmenší prirodzený obsah alkoholu
nedosahuje hodnoty určené osobitným predpisom.30)
(2) Na priemyselné spracovanie možno použiť aj
a) vína, ktorých najvyššie prípustné limity obsahu cudzorodých
látok sú prekročené, ak získaný produkt
nebude zdraviu škodlivý,
b) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením
výluhov z vylisovaného hrozna,
c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvasením
zriedených vinných kalov,
d) zmesi vína s alkoholickými nápojmi vyrobenými
z ovocia, sladu, rastlín alebo ich výluhov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UVÁDZANIE VINÁRSKYCH PRODUKTOV NA TRH
§ 27
Preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov
(1) Vinárske produkty, ktoré podliehajú preskúšaniu
a zatriedeniu, možno uvádzať na trh, iba ak získali
osvedčenie o zatriedení.
(2) Preskúšaniu a zatriedeniu podlieha oblastné víno,
akostné víno, akostné víno s prívlastkom, akostné víno
z ohraničenej vinohradníckej plochy, tokajské víno,
akostné šumivé víno V. O., akostné aromatické šumivé
víno, pestovateľský sekt a víno z dovozu z tretích krajín
iné ako vína balené pre konečného spotrebiteľa.
(3) Na účely preskúšania a zatriedenia musia byť vinárske
produkty uvedené v odseku 2 podrobené chemickej
analýze vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
ktoré podlieha akreditácii podľa osobitného
predpisu.31)
(4) Na účely preskúšania vinárskych produktov podľa
odseku 2 ustanovuje ministerstvo Komisiu na hodnotenie
vína (ďalej len „hodnotiaca komisia“). Členov
hodnotiacej komisie vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
z odborne spôsobilých osôb. Jej organizáciu a rokovanie
upraví štatút, ktorý schvaľuje minister.
(5) Vinár alebo iná osoba, ktorá uvádza vinárske produkty
podliehajúce zatriedeniu na trh, je povinná pred
ich uvedením na trh predložiť kontrolnému ústavu
vzorky vo fľašiach, v ktorých ich bude uvádzať na trh,
so žiadosťou o ich preskúšanie a zatriedenie.
(6) Po predložení žiadosti kontrolný ústav vinárske
produkty preskúša. Do 30 dní od podania žiadosti kontrolný
ústav vydá osvedčenie o zatriedení alebo oznámi
vinárovi stanovisko o dôvode nezatriedenia produktu.
Ak kontrolný ústav do 30 dní od podania žiadosti nezatriedi
vinársky produkt, má sa za to, že vinársky produkt
je zatriedený v zmysle podanej žiadosti. Kontrolný
ústav je povinný na takto zatriedený vinársky produkt
vydať osvedčenie o zatriedení.
(7) Je zakázané uvádzať na trh vinárske produkty, ak
a) sú v nich prekročené najvyššie prípustné limity obsahu
cudzorodých látok,
b) sú zdraviu škodlivé, falšované alebo chybné,
c) neboli dodržané kvalitatívne požiadavky na ich výrobu,
d) dodatočne stratili vlastnosti, na základe ktorých
bolo vydané osvedčenie o zatriedení,
e) nebol vystavený zodpovedajúci sprievodný doklad
v súlade s osobitným predpisom.8)
(8) Podrobnosti o spôsobe odberu vzoriek vinárskych
produktov na účely kontroly zatriedenia podľa odseku
2, podrobnosti o nevyhnutnom množstve vinárskych
produktov predkladaných podľa odseku 5, o postupe
pri ich zmyslovom hodnotení a zatrieďovaní, ako aj
Strana 1624 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
30) Príloha V bod C nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
31) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
požiadavky na odbornú spôsobilosť členov komisie
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 28
Štátne kontrolné číslo
(1) Akostné víno s prívlastkom, tokajské víno a akostné
víno z ohraničenej vinohradníckej plochy balené do
fliašmožno uvádzať na trh, iba ak sú označené štátnym
kontrolným číslom.
(2) Štátne kontrolné číslo prideľuje kontrolný ústav
na základe výsledkov preskúšania a zatriedenia vína.
(3) Podrobnosti o podmienkach udeľovania štátneho
kontrolného čísla a jeho umiestnení na fľaši ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 29
Označovanie vinárskych produktov
(1) Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia
byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne
a v štátnom jazyku.32)
(2) Na označení etiketou je vinár povinný uvádzať len
údaje stanovené osobitným predpisom33) a týmto zákonom.
Etiketou sa rozumejú všetky popisy, symboly, ilustrácie
a znaky, ktoré slúžia na rozlíšenie vinárskeho
produktu, ktoré sa vyskytujú na tej istej nádobe s vinárskymi
produktmi vrátane jej uzáveru a nálepky prilepenej
na nádobe.
(3) V označení je zakázané používať zavádzajúce
a klamlivé údaje a informácie, ktoré môžu
a) mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality,
b) vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode,
c) vyvolať nesprávne predstavy o spracovaní, vlastnostiach,
odrode viniča a ročníku zberu.
(4) Okrem údajov uvedených v § 18 až 25 sa na nádobe
uvádzajú tieto údaje:
a) ak ide o fyzickú osobu adresa alebo meno a priezvisko
vinára, ak ide o právnickú osobu, ktorá víno uvádza
na trh, jej názov a sídlo,
b) obchodný názov výrobku so zatriedením podľa členenia
uvedeného v § 16 a 24; ak ide o akostné odrodové
víno, akostné víno z ohraničenej vinohradníckej
plochy a akostné víno s prívlastkom aj názov
odrody,
c) štátne kontrolné číslo akostného vína s prívlastkom,
akostného vína z ohraničenej vinohradníckej plochy
a tokajského vína,
d) objem balenia; označenie medzinárodnou značkou
„e“ možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené
podmienky ustanovené v osobitnom predpise,34)
e) číslo výrobnej dávky,
f) obsah alkoholu zaokrúhlene na 0,5 % obj. s povolenou
odchýlkou ± 0,5 % obj.
(5) Pri označovaní šumivého a perlivého vína údajom
o obsahu alkoholu je povolená odchýlka od zaokrúhlenej
hodnoty uvedenej na obale ± 0,8 % obj.
(6) Označovanie vinárskych produktov vyrobených
ekologickým spôsobom podľa osobitného predpisu35)
nie je týmto zákonom dotknuté.
(7) Vinárske produkty uvádzané na trh v inom ako spotrebiteľskom
obale (sudové víno) musia byť označené najmenej
údajmi uvedenými v odseku 4 písm. a), b), d) až f).
(8) Na etikete možno uviesť údaje o získanom ocenení,
prípadne medailách zo súťaží a výstav vína, ktoré boli
uznané ministerstvom alebo členskými štátmi. Podrobnosti
o označovaní vinárskych produktov ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydáministerstvo.
§ 30
Skladovanie a preprava vinárskych produktov
(1) Vinárske produkty sa musia skladovať a prepravovať
tak, aby bolo zabezpečené zachovanie ich kvality
a zdravotnej neškodnosti.
(2) Vinárske produkty pri skladovaní v nádobách
a fľašiach musia byť riadne označené tak, aby nemohlo
dôjsť k ich nežiaducej zámene a aby bolo možné jednoznačne
preukázať ich pôvod.
(3) Vinárske produkty sa musia skladovať tak, aby
k nim bol umožnený prístup kontrolných orgánov
a bolo umožnené bezpečné nakladanie s nimi.
(4) Vinárske produkty možno prepravovať len
so sprievodným dokladom,8) na ktorom je uvedené evidenčné
číslo pridelené colným úradom a ktorý je potvrdený
miestne príslušným colným úradom alebo odtlačkom
pečiatky odosielateľa schválenej colným
úradom.
(5) Evidenciu pridelených evidenčných čísel vedie
colné riaditeľstvo a poskytuje ich ministerstvu na jeho
písomnú žiadosť.
§ 31
Obchod s tretími krajinami
(1) Obchod s tretími krajinami a uvádzanie na trh vinárskych
produktov, ktoré sú predmetom tohto obchodu,
sa riadi osobitným predpisom.36)
(2) Dovozca zašle kontrolnému ústavu fotokópiu doČiastka
77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1625
32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
33) Články 47 až 53 a prílohy VII a VIII nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/1991 v platnom znení.
34) Vyhláška Úradu pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení
v znení neskorších predpisov.
35) Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.
36) Články 59 až 69 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
kumentu VI137) najneskôr do siedmich dní od uskutočnenia
dovozu.
§ 32
Mimoriadne opatrenia
Ministerstvo môže v prípade mimoriadne nepriaznivých
klimatických podmienok počas vegetácie viniča
na základe žiadosti záujmových združení vinohradníkov
a vinárov (ďalej len „združenie“) povoliť výnimku
z požiadavky na najmenšiu cukornatosť muštu, ktorý
sa môže použiť pri výrobe stolových vín.
§ 33
Kontrola
(1) Každý vinohradník a každý vinár je povinný umožniť
zamestnancom kontrolných orgánov výkon kontroly
vinohradov a prevádzok alebo zariadení, v ktorých sa
nakladá s vínom a vinárskymi produktmi. Na tento
účel je povinný umožniť vstup do vinohradov a do prevádzok,
v ktorých sa vyrába alebo skladuje víno
a umožniť odber vzoriek v rozsahu potrebnom na posúdenie
správnosti nakladania s hroznom a vinárskymi
produktmi.
(2) Pri výkone kontroly je zamestnanec kontrolného
orgánu povinný preukázať sa oprávnením vydaným
príslušným kontrolným orgánom.
PIATA ČASŤ
VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ
§ 34
Základné ustanovenia
(1) Vinohradníckou oblasťou Tokaj na účely tohto zákona
sa rozumie jej časť rozkladajúca sa na území Slovenskej
republiky.
(2) Vinohradnícka oblasť Tokaj je uzavretá vinohradnícka
oblasť.
(3) Na účely dozoru nad vykonávaním činnosti vo vinohradníckej
oblasti Tokaj, pri pestovaní viniča, pri
zbere hrozna a výrobe tokajského vína vrátane dodržiavania
technologického postupu, ministerstvo zriaďuje
Tokajskú správnu komisiu. Tokajská správna komisia
sa skladá zo zástupcu kontrolného ústavu, Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy Slovenskej republiky
(ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“)
a zástupcu Tokajského združenia. Tokajskej správnej
komisii predsedá zástupca kontrolného ústavu.
(4) Tokajská správna komisia rozhoduje o udelení povolenia
na dovoz tokajského vína. Odporúča kontrolnému
ústavu zaradenie tokajských honov do akostných
kategórií.
(5) Činnosť Tokajskej správnej komisie upraví štatút,
ktorý vypracúva kontrolný ústav a schvaľuje minister.
(6) Tokajské združenie je združenie vinohradníkov
a vinárov z vinohradníckej oblasti Tokaj. Každá obec
z tokajskej vinohradníckej oblasti do Tokajského združenia
vysiela jedného zástupcu za vinohradníkov
a jedného zástupcu za vinárov.
§ 35
Tokajské vinohradnícke hony
(1) Tokajské vinohradnícke hony možno užívať len
ako vinice.
(2) Ak vlastník vinohradníckeho honu v tokajskej oblasti
neužíva hon ako vinicu, je povinný ho na účely zachovania
ochrany viníc vo vinohradníckej oblasti Tokaj
zameniť, prenajať alebo ho vcelku alebo sčasti predať
za primeranú cenu, ktorou je všeobecná hodnota majetku
podľa osobitného predpisu,13) tomu, kto sa
zmluvne výslovne zaviaže nadobudnutý hon vlastniť
a užívať ako vinicu.
§ 36
Vinohradníctvo vo vinohradníckej oblasti Tokaj
(1) Pri zakladaní vinohradov a nahrádzaní vyhynutých
krov vo vinohradníckej oblasti Tokaj na tokajských
honoch možno vysadiť len uznané viničové sadenice
odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zeta.
(2) Vinohradníci vo vinohradníckej oblasti Tokaj prihlasujú
hrozno vypestované na tokajských honoch
pred jeho zberom na účely osvedčenia jeho pôvodu,
množstva, cukornatosti a zdravotného stavu na kontrolný
ústav.
(3) Hrozno na výrobu tokajského vína musí byť zdravé,
nepoškodené, výlučne z odrôd ustanovených týmto
zákonom a vypestovaných len na tokajských vinohradníckych
honoch.
(4) Zamestnanec kontrolného ústavu v deň jeho zberu
vykoná posúdenie hrozna na účely výroby tokajských
vín.
(5) Na základe posúdenia kontrolný ústav vydá pestovateľom
viniča osvedčenie o hrozne, ktoré obsahuje
a) názov vinohradníckej obce, vinohradníckeho honu
a registračné číslo vinohradu, v ktorom sa hrozno
vypestovalo,
b) odrodu viniča,
c) množstvo, cukornatosť a vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti
hrozna,
d) odhadnutý hmotnostný podiel cibéb.
(6) Začiatok zberu hrozna vyhlasuje Tokajská správna
komisia po posúdení zrelosti.
(7) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého
sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie presiahnuť
9 500 kg; túto skutočnosť skontroluje zamestnanec
kontrolného ústavu pri osvedčovaní hrozna. Pri prekročení
najvyššieho hektárového výnosu sa postupuje
podľa § 10 ods. 3.
Strana 1626 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
37) Príloha VII nariadenia Rady ES č. 883/2001 v platnom znení.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 37
Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj
(1) Víno vyrobené vo vinohradníckej oblasti Tokaj
a disponujúce geografickým označením pôvodu sa člení
na
a) akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti
Tokaj,
b) tokajské víno.
(2) Na akostné vína Tokajský furmint, Tokajská lipovina,
Tokajský muškát žltý pochádzajúce z vinohradníckej
oblasti Tokaj sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona
upravujúce pravidlá pre akostné vína z ohraničenej vinohradníckej
oblasti.
(3) Tokajské víno možno vyrábať len z hrozna dopestovaného
na tokajských vinohradníckych honoch.
(4) Tokajské víno možno uvádzať na trh, ak
a) bolo vyrobené výlučne z hrozna odrôd Furmint, Lipovina,
Muškát žltý a Zeta,
b) nebol prekročený maximálny hektárový výnos,
c) hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným
ústavom,
d) bolo zatriedené kontrolným ústavom.
(5) Tokajské víno je víno s označením pôvodu, ktoré
z dôvodu špecifického spôsobu výroby a osobitných
pôdno-klimatických podmienok spĺňa podmienky na
používanie osobitného označenia: Tokajské samorodné
suché, Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber
3-putňový, Tokajský výber 4-putňový, Tokajský výber
5-putňový, Tokajský výber 6-putňový, Tokajská výberová
esencia, Tokajská esencia – nektár, Tokajskýmášláš,
Tokajský forditáš.
§ 38
Výroba tokajského vína
(1) Tokajské samorodné víno sa vyrába alkoholovým
kvasením z hrozna tokajských odrôd, ak nie sú priaznivé
podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Tokajské
samorodné víno sa člení na
a) Tokajské samorodné suché – vyrába sa v ročníkoch
nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna, z ktorého
strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu
tokajských výberových vín; hrozno musí mať
cukornatosť najmenej 21 oNM; vyrobené vínomá obsah
zvyškového prírodného cukru do 10g/l,
b) Tokajské samorodné sladké – vyrába sa z hrozna
s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú
a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom,
ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24 oNM;
víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l.
Tokajské samorodné suché a sladké do obehumožno
uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho
aspoň jeden rok v drevených sudoch.
(2) Tokajský výber sa vyrába alkoholovým kvasením
po zaliatí cibéb muštom s cukornatosťou najmenej
21 oNM z vinohradníckej oblasti Tokaj alebo vínom rovnakej
kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z vinohradníckej
oblasti Tokaj. Podľa množstva pridaných
cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až
6-putňový. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri
roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.
(3) Tokajský mášláš je víno vyrobené alkoholovým
kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho
z vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho
na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského
výberu. Dozrieva najmenej dva roky, z toho
aspoň jeden rok v drevenom sude.
(4) Tokajský forditáš je víno vyrobené alkoholovým
kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho
z vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho
na matolinové výlisky z cibéb. Dozrieva najmenej dva
roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.
(5) Tokajská výberová esencia je víno získané alkoholovým
kvasením cibéb. Pri zbere sa vyberajú zvlášť
bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú
muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu vinohradníckej
oblasti Tokaj alebo tokajským vínom totožného
ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného
cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva
najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom
sude.
(6) Tokajská esencia – nektár je víno získané pomalým
kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných
cibéb. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného
cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva
najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom
sude.
(7) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna
odrody Furmint s prímesou hrozna odrôd Lipovina
a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej
oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa
§ 37 ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajský Furmint.
(8) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna
odrody Lipovina s prímesou hrozna odrôd Furmint
a Muškát žltý, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej
oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa
§ 37 ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajská Lipovina.
(9) Víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna
odrody Muškát žltý s prímesou hrozna odrôd Furmint
a Lipovina, spolu najviac 15 %, vypestovaných vo vinohradníckej
oblasti Tokaj a spĺňa požiadavky podľa § 37
ods. 4 písm. c) a d), sa označuje ako Tokajský Muškát
žltý.
(10) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého
sa má vyrobiť víno podľa odsekov 7, 8 a 9, nesmie
presiahnuť 14 000 kg.
(11) Podrobnosti o požiadavkách na zmyslové vlastnosti
a fyzikálne a chemické vlastnosti tokajského
vína, výrobu tokajských vín, definovanie špeciálnej fľaše
pre tokajské vína, postup pri ohlasovaní a povoľovaní
dovozu a vývozu do alebo z vinohradníckej oblasti
Tokaj a zaraďovaní tokajských honov do akostných kategórií
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1627
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
§ 39
Obmedzenia
(1) Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd
s hroznom amuštom tokajských odrôd pochádzajúcich
z iných vinohradníckych oblastí.
(2) Mušt a víno pochádzajúce z inej ako vinohradníckej
oblasti Tokaj sa musí skladovať oddelene, v osobitnej
miestnosti, pričom skladovacia nádoba musí byť
opatrená takým označením, ktoré nespochybniteľne
poukazuje na pôvod muštu alebo vína. Mušt a víno cudzieho
pôvodu dovezené výlučne na domácu spotrebu
možno skladovať aj s muštom alebo vínom z vinohradníckej
oblasti Tokaj, jeho pôvod však musí byť označený
na skladovacej nádobe.
(3) Vyvážať hrozno, mušt a víno z vinohradníckej oblasti
Tokaj možno len po predchádzajúcom ohlásení Tokajskej
správnej komisii.
(4) Dovážať na územie vinohradníckej oblasti Tokaj
hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie
nad 50 l možno len s povolením Tokajskej správnej komisie.
(5) Na vína naplnené do fliaš sa nevzťahujú odseky 3
a 4.
(6) Na území vinohradníckej oblasti Tokaj je zakázané
vyrábať aromatizované vína.
ŠIESTA ČASŤ
ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR
§ 40
Orgány štátneho odborného dozoru
(1) Orgány štátneho odborného dozoru sú
a) ministerstvo,
b) kontrolný ústav,
c) štátna veterinárna a potravinová správa,
d) Tokajská správna komisia.
(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti vinohradníctva
a vinárstva,
b) určuje priority v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
c) rozhoduje o poskytovaní novovytvorených výsadbových
práv a výsadbových práv z rezervy,
d) schvaľuje akostné vína z ohraničenej vinohradníckej
plochy,
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného
ústavu a štátnej veterinárnej a potravinovej
správy.
(3) Kontrolný ústav
a) vydáva registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady
a vedie vinohradnícky register,
b) rozhoduje o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu
a práv na novú výsadbu,
c) spravuje rezervu,
d) rozhoduje o nepovolenej výsadbe,
e) osvedčuje hrozno na účely výroby akostných vín
s prívlastkom, ako aj hrozna vo vinohradníckej oblasti
Tokaj na účely výroby tokajských vín podľa tohto
zákona,
f) vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách
vína a ich použití,
g) vykonáva preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov
pri ich uvádzaní na trh a vydáva osvedčenie
o zatriedení a preskúšaní vína,
h) prideľuje štátne kontrolné číslo pre akostné vína
z ohraničenej vinohradníckej plochy, akostné vína
s prívlastkom a tokajské vína,
i) rozhoduje o znížení kategórie akostných vín z ohraničenej
vinohradníckej plochy za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,38)
j) osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
k) posudzuje podklady na uznanie akostných vín
z ohraničenej vinohradníckej plochy a kontroluje
dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom,
l) kontroluje vykonávanie činností uvedených v § 13
ods. 2 písm. c),
m) zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie
osvedčení o zatriedení vína, kópie rozhodnutí vydaných
podľa tohto zákona a informácie o vykonaných
kontrolách a ich výsledkoch.
(4) Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva
kontrolu
a) kvality a zdravotnej neškodnosti vína určeného na
uvádzanie na trh u výrobcov, maloobchodných predajcov,
fľašovateľov, v maloobchodných a veľkoobchodných
reťazcoch a veľkoobchodných skladoch
a pri víne dovezenom v spotrebiteľskom obale z tretích
krajín podľa osobitného predpisu,39)
b) balenia a označovania vinárskych produktov,
c) kvality a zdravotnej nezávadnosti sudového vína
u jeho predajcov,
d) zásad správnej výrobnej praxe a dodržiavanie povinností
podľa osobitného predpisu40) vo výrobe a predaji
vinárskych výrobkov,
e) hygieny a sanitácie výrobných priestorov a zariadení,
f) zasiela kontrolnému ústavu informácie o vykonaných
kontrolách a ich výsledkoch.
(5) Tokajská správna komisia vykonáva činnosti uvedené
v § 34 ods. 4 a § 36 ods. 6.
(6) Osvedčovanie hrozna na účely výroby vína, ktorému
sa má prideliť štátne kontrolné číslo, vykonáva
kontrolný ústav za úhradu; výška sa určí podľa preukázaných
nákladov na výkon činnosti osôb, ktoré
osvedčovanie vykonali, ich mzdových nákladov a cestovných
nákladov.
(7) Výkony zamerané na preskúšanie a zatriedenie
vína a pridelenie štátneho kontrolného čísla vykonáva
kontrolný ústav za úhradu, ktorej výška sa určí podľa
preukázaných nákladov na chemickú analýzu a ďalšie
úkony súvisiace s preskúšaním a zatriedením vína.
Strana 1628 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
38) Článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v platnom znení.
39) Článok 20 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2001 v platnom znení.
40) § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
(8) Orgány vinohradníckeho a vinárskeho dozoru nesmú
poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom
ochrany podľa osobitných predpisov,41) alebo
údaje označené vinohradníkom, vinárom alebo inou
osobou, ktorá uvádza víno na trh, za predmet obchodného
tajomstva,42) ak nejde o údaje verejne známe.43)
(9) Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej
správy vykonávajúci kontrolu vína musia mať vysokoškolské
alebo stredoškolské odborné vzdelanie so zameraním
na vinohradníctvo a technológiu výroby vína.
(10) Inšpektori vykonávajúci kontrolu sú oprávnení
dozerať, či fyzické osoby a právnické osoby dodržiavajú
podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené
týmto zákonom.
SIEDMA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY A SANKČNÉ OPATRENIA
§ 41
Správne deliky
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba, ak
a) vykoná novú výsadbu v rozpore s osobitným predpisom10)
a ustanoveniami § 3 až 6,
b) vykoná opätovnú výsadbu v rozpore s osobitným
predpisom10) a ustanoveniami § 3 až 6,
c) uvedie na trh vinárske produkty vyrobené z hrozna
dopestovaného na plochách vysadených v rozpore
s ustanoveniami § 3 až 6,
d) neodovzdá, neodovzdá správne alebo včas hlásenie
o úrode hrozna a jeho použití podľa § 10,
e) uvedie na trh zo zberu jedného vinárskeho roku väčšiemnožstvo
akostného vína, akostného vína z ohraničenej
vinohradníckej plochy, akostného vína s prívlastkom
a tokajského vína ako množstvo
zodpovedajúce najväčšiemu hektárovému výnosu
podľa § 10 ods. 3 a § 36 ods. 7,
f) nepožiada alebo nepožiada včas kontrolný ústav
o pridelenie registračného čísla podľa § 11 ods. 5,
g) neohlási začiatok alebo skončenie činnosti na účel
výroby vinárskych produktov a ich uvádzania na trh
kontrolnému ústavu podľa § 11 ods. 6,
h) neoznámi, neoznámi správne alebo včas akúkoľvek
zmenuúdajov vo vinohradníckom registripodľa §11ods. 9,
i) neoznačí prideleným registračným číslom vinohradnícku
plochu podľa § 11 ods. 9,
j) nedodrží požiadavky na výrobu, kvalitu a zdravotnú
nezávadnosť ustanovené týmto zákonom,
k) nepoužije vedľajšie produkty zo spracovania a výroby
vinárskych produktov spôsobom ustanoveným
v § 13 ods. 1 písm. c),
l) nezabezpečí systematickú kontrolu vinárskych produktov
a nevedie o tom evidenciu podľa tohto zákona,
m) neohlási kontrolnému ústavu zvyšovanie obsahu
prirodzeného alkoholu, zvyšovanie alebo znižovanie
obsahu kyselín a úpravu zvyškového cukru podľa
§ 13 ods. 2 písm. c),
n) vedie v rozpore, nevedie správne alebo nevedie evidenciu
spôsobom ustanoveným v § 14 ods. 1 a 3,
o) neoznámi, neoznámi správne alebo včas množstvo
vyrobeného vína a muštov a zásoby vína a muštov
podľa § 14 ods. 3,
p) poruší zákazy ustanovené v § 15 ods. 5 až 7,
r) uvádza pod označením víno na trh nápoje uvedené
v § 15 ods. 6,
s) vyrobí a označí vinárske výrobky v rozpore s ustanoveniami
§ 17 až 25,
t) ponúkne spotrebiteľovi burčiak nesplnujúci požiadavky
ustanovené v § 18 ods. 1 a v inomobdobí, ako
je uvedené v § 18 ods. 2 a neinformuje spotrebiteľa
podľa § 18 ods. 4,
u) uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce preskúšaniu
a zatriedeniu podľa § 27 ods. 2 bez osvedčenia
o zatriedení,
v) poruší zákaz uvádzať na trh vinárske produkty
uvedené v § 27 ods. 7 písm. a) až d),
x) uvedie na trh vinárske produkty podliehajúce prideleniuštátnehokontrolnéhočísla
v rozpores§28ods. 1,
y) použije v označení vinárskych produktov údaje
v rozpore s označovaním ustanovené v § 29 ods. 3,
z) neoznačí sudové víno uvádzané na trh podľa § 29
ods. 7,
aa) uvedie na trh vinárske produkty balené v rozpore
s osobitným predpisom,1)
ab) skladuje vinárske produkty v rozpore s § 30,
ac) nedodrží ustanovenia § 34 až 36,
ad) uskutoční zber hrozna vo vinohradníckej oblasti
Tokaj v rozpore s § 36 ods. 2,
ae) vyrobí a označí tokajské víno v rozpore s ustanoveniami
§ 37 a 38,
af) poruší obmedzenia ustanovené pre vinohradnícku
oblasť Tokaj v § 39.
§ 42
Ukladanie pokút
(1) Fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej
osobe uloží kontrolný ústav pokutu od 5 000 Sk do
1 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho deliktu podľa
§ 41 písm. a) až i), k) až p) a ac) až af).
(2) Fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe
uloží štátna veterinárna a potravinová správa pokutu
od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak sa dopustí správneho
deliktu podľa § 41 písm. j) a r) až ab).
(3) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť,
trvanie, mieru zavinenia a na následky protiprávneho
konania.
(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa,
keď sa kontrolný ústav alebo štátna veterinárna a potravinová
správa o protiprávnom konaní dozvedela,
najneskôr však do troch rokov, keď k protiprávnemu
konaniu došlo.
(5) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému
porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uloČiastka
77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1629
41) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42) § 17 Obchodného zákonníka.
43) Zákon č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
žená, kontrolný ústav alebo štátna veterinárna
a potravinová správa môže uložiť pokutu až do dvojnásobku
súm uvedených v odsekoch 1 a 2.
(6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(7) Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8) Ustanovenia § 41 a 42 sa nepoužijú, ak sú upravené
záväznými predpismi Európskeho spoločenstva.
§ 43
Sankčné opatrenia
(1) Kontrolný ústav uloží vinohradníkovi povinnosť
vyklčovať vinohradnícku plochu, ktorú vysadil v rozpore
s týmto zákonom, ako aj v prípade, ak použil na výsadbu
odrody viniča nevhodné na výrobu vína.
(2) Kontrolný ústav uloží vinárovi alebo inej fyzickej
osobe, alebo právnickej osobe, ktorá uvádza vinárske
produkty na trh, povinnosť zdraviu škodlivé vinárske
produkty zničiť alebo určiť osobitný spôsob ich použitia
alebo spracovania.
(3) Kontrolný ústav odníme osvedčenie o zatriedení
vína uvádzaného na trh alebo štátne kontrolné číslo, ak
víno stratilo vlastnosti, na ktorých základe bolo osvedčenie
vydané.
(4) Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť aj
popri pokute uloženej podľa § 42.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
§ 44
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní 44) okrem konania
podľa § 3 ods. 3, § 22 ods. 2 a § 40 ods. 6.
(2) Podľa § 8 ods. 4 sa postupuje aj v ostatných vinohradníckych
obciach vo vinohradníckych oblastiach,
ktoré boli registrované podľa doterajších predpisov do
1. mája 2005.
§ 45
Prechodné ustanovenia
(1) Vína označované podľa doterajších predpisov
možno uvádzať na trh do vyčerpania ich zásob.
(2) Perlivé víno vyrobené podľa doterajších predpisov
možno uvádzať na trh do 31. júla 2005.
(3) Štátnu kontrolnú známku pridelenú kontrolným
ústavom podľa doterajších predpisov možno použiť len
do vyčerpania zásob vína.
(4) Registrácia vinohradov, vinohradnícka a vinárska
evidencia podľa doterajších predpisov sa považuje za
registráciu vinohradníkov podľa tohto zákona.
(5) Ak Tokajské združenie splní podmienky ustanovené
v § 34 ods. 6, ministerstvo rozhodnutímvydaným
v správnom konaní prenesie výkon kompetencií Tokajskej
správnej komisie na Tokajské združenie. O odvolaní
proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje súd.
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby
v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona
č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 434/2002 Z. z.
§ 47
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Strana 1630 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
44) Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
Príloha
k zákonu č. 182/2005 Z. z.
VINOHRADNÍCKE HONY, KTORÉ SA MÔŽU VYUŽÍVAŤ AKO VINICE
Vinohradnícka obec Bratislava-Vinohrady
Vinohradnícky hon Výmera
1. Briežky I. 8,51 ha
2. Briežky II. 4,75 ha
3. Dolné Ohňavy I. 5,37 ha
4. Dolné Ohňavy II. 10,60 ha
5. Dolný Kolenec 4,43 ha
6. Horné Terasy 2,35 ha
7. Horné Židiny 6,04 ha
8. Jama 0,18 ha
9. Korenec 5,83 ha
10. Koziarka 6,53 ha
11. Matúšova (Weigen-Pusták) 0,74 ha
12. Palce 4,45 ha
13. Palce pri horárni 5,12 ha
14. Papajka 1,65 ha
15. Pokusná 2,37 ha
16. Rossler 9,82 ha
17. Slanec 11,47 ha
18. Spodné Terasy 1,68 ha
19. Stredné Ohňavy 9,24 ha
20. Vančurova (Wachtmeister-alsó) 2,69 ha
21. Venčeky 8,56 ha
22. Vodáreň 1,09 ha
23. Záhradky 0,32 ha
Vinohradnícka obec Bratislava-Vajnory
Vinohradnícky hon Výmera
1. Paure 6,23 ha
2. Táborky 1,41 ha
3. Pod vinohradmi 2,35 ha
4. Kubínske 1,67 ha
5. Bolnar malý 1,16 ha
6. Bolnar veľký 4,18 ha
7. Bolnar terasy 6,21 ha
8. Huštuky 1,53 ha
9. Cverny 6,23 ha
10. Dolné terasy 1,75 ha
11. Grafle 2,54 ha
12. Grafle podkova 1,43 ha
13. Cvikle 2,90 ha
14. Olšie I. 3,98 ha
15. Olšie II. 0,94 ha
16. Potočné I. 2,10 ha
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1631
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
17. Potočné II. 3,32 ha
18. Potočné III. 3,56 ha
19. Dolné Potočné 4,91 ha
20. Prešovne 4,48 ha
21. Gonvalovské 3,32 ha
22. Stredné Potočné 2,22 ha
23. Horné Potočné 0,98 ha
24. Homboty vrch 7,52 ha
25. Homboty nad vodárňou 2,09 ha
26. Homboty nad Fašangami 6,77 ha
27. Kačinské 2,29 ha
28. Kujovič I. 4,23 ha
29. Pod Kečkešom 1,44 ha
30. Pusté 1,57 ha
31. Rongóty 1,36 ha
32. Solcare 2,04 ha
33. Široké 2,01 ha
34. Trňová hora 7,42 ha
35. Fašangy 2,49 ha
36. Lapač 5,33 ha
Vinohradnícka obec Bratislava-Devín
Vinohradnícky hon Výmera
1. Čerešňový sad 2,18 ha
2. Amfiteáter pod Urbánkom 3,37 ha
3. Mladé Záhumienky 1,72 ha
4. Podkova 0,76 ha
5. Sopuška 1,08 ha
6. Pri Dunaji 4,12 ha
7. Kolimberg 3,73 ha
8. Baračičkin les 2,14 ha
9. Pri Studni 2,98 ha
10. Nad Moravčíkom 1,50 ha
11. Panská roľa 9,48 ha
12. Dolné Padevajzle 2,43 ha
13. Horné Padevajzle 5,10 ha
14. Jasle 3,91 ha
Vinohradnícka obec Pezinok
Vinohradnícky hon Výmera
1. Zumberg (Masárska, Líščie hory,
Líščie hory I, Líščie hory II, 73,6 ha
2. Grizandle, Horné Kógle) 100,0 ha
3. Krížna (Krížna I – Krížna V) 70,0 ha
4. Hauspereg 20,0 ha
5. Vimpereg 27,0 ha
6. Grefty 55,0 ha
7. Stará Hora 25,0 ha
8. Žabky 37,0 ha
9. Holopereg 30,0 ha
10. Narpoch 20,0 ha
Strana 1632 Zbierka zákonov č. 182/2005 Čiastka 77
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.
11. Dubový Vŕšok 35,0 ha
12. Nígle 30,0 ha
13. Holbové 30,0 ha
14. Kudikund 0,6 ha
15. Kešenserg 2,2 ha
16. Kitonec 25,4 ha
17. Chrastina 30,0 ha
18. Dlhá 46,4 ha
19. Pezinské Medvedie 11,6 ha
20. Kudigerno 6,5 ha
21. Ranšpereg 12,0 ha
22. Hidlár 17,5 ha
23. Stará hora-Grinava 7,6 ha
24. Poder 4,2 ha
25. Raky 8,9 ha
26. Strieborné 3,7 ha
Vinohradnícka obec Modra
Vinohradnícky hon Výmera
1. Horné Trávniky, Klobúky 86,08 ha
2. Badogy, Búrky 38,82 ha
3. Obrperky, Šrakaperky, Nitrperky,
Plázle, Lorencar 89,84 ha
4. Výbar 17,52 ha
5. Spiegel 19,51 ha
6. Staré Hory, Kramáre, Folegrunty 37,23 ha
7. Šajby 35,82 ha
8. Horné Grefty, Dolné Grefty 67,05 ha
9. Rozumperky, Mestské Záhumenice,
Lazare 60,72 ha
10. Šnavdy, Fertále 73,98 ha
11. Noviny, Háje 142,86 ha
Čiastka 77 Zbierka zákonov č. 182/2005 Strana 1633
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.
© Forma, s.r.o.